دوره‌های عمومی زبان کسب‌وکار (عادی)

زبان کسب و کار، ادبیات مواجهه بانک با دنیای کسب و کار و سامانه‌های بانکداری باز است. زبان عمومی کسب و کار این کمک را به علاقمندان ارائه می کند که بتوانند از پس مکاتبات و مکالمات تجاری به زبان انگلیسی بربیایند. دوره‌های زبان انگلیسی کسب و کار به دو صورت عادی و فشرده قابل برگزاری است.

شرح دوره:
• کلاس‌ها به شیوه معکوس و وظیفه محور برگزار می‌شوند.
• دو کارگاه مکاتبات مقدماتی توسط استاد کلاس برگزار می‌شود.
• یک بسته شنیداری به فراگیران داده می‌شود و به آن‌ها در گروه بازخورد داده خواهد شد.
• ارزیابی به صورت عملکردمحور خواهد بود.

عنوان دورهتعداد جلساتسطح
Business Result (BE1,2,3)۱۵جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Starter, Elementary
Business Result (BE 4, 5, 6,7)۱۵جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Pre-intermediate
Business Result (BE 8,9,10 ,11)۱۵جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate
Business Result (BE 12, 13 ,14,15)۱۵جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Upper-intermediate
Business Result (BE 16, 17 ,18, 19)۱۵جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Advanced

دوره‌های عمومی زبان کسب‌وکار (فشرده)

عنوان دورهتعداد جلساتسطحشرح دوره
IBE1۳۰جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Elementary۶۰ ساعت دوره‌ی مقدماتی به صورت دو یا سه جلسه دو ساعته درهفته.
در انتهای دوره یک امتحان جامع به صورت عملکرد محور برگزار می‌شود.
شیوه آموزشی به مانند دوره‌های عادی خواهد بود.
IBE2۵۰جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Pre-intermediate۱۰۰ ساعت دوره فشرده به صورت دو یا سه جلسه دو ساعته درهفته.
در انتهای دوره یک امتحان جامع به صورت عملکرد محور برگزار می‌شود.
شیوه آموزشی به مانند دوره‌های عادی خواهد بود.
IBE3۵۰جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate۱۰۰ ساعت دوره فشرده به صورت دو یا سه جلسه دو ساعته درهفته.
در انتهای دوره یک امتحان جامع به صورت عملکرد محور برگزار می‌شود.
شیوه آموزشی به مانند دوره‌های عادی خواهد بود.

دوره‌های عمومی زبان کسب‌وکار (دوره‌های صرفاً مکالمه)

دوره‌های زبان انگلیسی کسب و کار، ناظر بر همه بخش‌های گفتگو نظیر مکالمه و مکاتبه است، اما در برخی جایگاه‌های شغلی، بیشترین فشار بر روی مکالمه زبان انگلیسی قرار دارد. این موضوع باعث طراحی دوره‌ی زبان کسب و کار با تمرکز بیشتر بر مکالمه است. که ذیلا پیشنهاد می‌گردد.

عنوان دورهتعداد جلساتسطحشرح دوره
مکالمه آزاد کسب وکار
PI 1,2,3,4
۲۰ جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
pre-intermediate۳۰ساعت کلاس مکالمه در موضوعات مختلف کسب‌وکا ر با محوریت کتاب Business Result در ۴ سطح.
در این دوره مطالب به صورت آموزش معکوس ارائه می‌شود و تمام وقت کلاس به مکالمه در مورد موضوع مورد نظر اختصاص خواهد یافت.
مکالمه آزاد کسب وکار
I 1,2,3,4
۲۰ جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate۳۰ساعت کلاس مکالمه در موضوعات مختلف کسب‌وکا ر با محوریت کتاب Business Result در ۴ سطح.
در این دوره مطالب به صورت آموزش معکوس ارائه می‌شود و تمام وقت کلاس به مکالمه در مورد موضوع مورد نظر اختصاص خواهد یافت
مکالمه آزاد کسب وکار
UI 1,2,3,4
۲۰ جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Upper-intermediate۳۰ ساعت کلاس مکالمه در موضوعات مختلف کسب‌وکا ر با محوریت کتاب Business Result در ۴ سطح.
در این دوره مطالب به صورت آموزش معکوس ارائه می‌شود و تمام وقت کلاس به مکالمه در مورد موضوع مورد نظر اختصاص خواهد یافت.

مهارت‌های عمومی کسب‌وکار بین‌الملل

برخی مهارت‌های زبان انگلیسی کسب و کار، به طور خاص مورد نیاز داوطلبان است که به همین منظور، این دوره‌ها به صورت دوره‌های مستقل نیز ارائه می‌شوند. جدول زیر مهارت‌های عمومی کسب و کار بین الملل را نشان می‌دهد.

شرح دوره:
• کلاس‌ها به شیوه معکوس و وظیفه محور برگزار می‌شوند
• ۶ فیلم با محوریت استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مذاکرات در کلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• دو کارگاه شبیه‌سازی شده درمذاکرات
• ارزیابی به صورت عملکرد محور خواهد بود

عنوان دورهتعداد جلساتسطح
مهارت‌های حرفه ای کسب‌وکار بین‌الملل
(Socializing, Email, Telephoning)
۳۰جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate low
IPS
مهارت های پیشرفته کسب و کار بین‌الملل
(Meetings, Presentation)
۱۵جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate
IAS
اصول مذاکرات مقدماتی
(Negotiation)
۱۵ جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate
اصول مذاکرات پیشرفته
(Negotiation)
۱۵ جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate

شرح دوره:
• کلاس‌ها به شیوه معکوس و وظیفه محور برگزار می‌شوند
• پنج کارگاه شبیه‌سازی شده در مکاتبات
• ارزیابی به صورت عملکرد محور خواهد بود

عنوان دوره تعداد جلساتسطح
مکاتبات تجاری
(Commercial correspondence)
۱۲ جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Intermediate
قراردادنویسی مقدماتی
(Contract Writing)
۱۲ جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Upper-intermediate
قراردادنویسی پیشرفته
(Contract Writing)
۱۲ جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Upper-intermediate

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?