مدیران ارشد به دلیل کمبود وقت از یک سو و اهمیت و پیچیدگی وظایف محوله از سوی دیگر، نیازمند طراحی دوره‌های خاص زبان انگلیسی بانکی بوده و در این خصوص، آکادمی صاد، دوره‌های آموزشی زیر را پیشنهاد می‌نماید.

دوره‌های عالی زبان تخصصی بانکداری برای مدیران

عنوان دورهسطحساعتمحتوا
مدیران حرفه‌ای بین‌المللی
Global Effective Managers
GEM (For bankers)
Intermediate ۱۷۰ ساعت • مکاتبات تجاری بین‌الملل
• تعاملات اجتماعی و تجاری بین‌الملل
• اصول ارائه بین‌الملل
• مذاکرات تلفنی بین‌الملل
• اصول برگزاری مذاکرات بین‌الملل
• اصول گزارش‌نویسی بین‌الملل
• اصول مدیریت استراتژیک بین‌الملل
• نگاهی به مفهوم مدیریت جهانی
۱۷۰ ساعت آموزشی به صورت (ماژولار)
- دوره بر اساس واحد آموزشی برگزار می‌گردد و دانشجویان پس از گذراندن ۸ ماژول آموزشی موفق به اخذ مدرک می‌گردند.
- هر واحد دارای دو کارگاه خلاقیت محور می‌باشد
- دوره برگزاری جلسات دارای ۴ جلسه فیلم و تحلیل محتوا است .
- دوره مذاکرات دارای ۳ کارگاه شبیه‌سازی شده و شخصی‌سازی شده می‌باشد.
- زبان آموزان از پشتیبانی مشاور دانشگاه بهره‌مند می‌شوند.
مدیران اجرایی حرفه‌ای بین‌المللی
Global Effective Executives
GEE (For bankers)
Intermediate ۱۸۰ ساعت • مذاکرات پیشرفته، استراتژی ها و تاکتیک ها
• مکاتبات تجاری بین‌الملل
• تعاملات اجتماعی و تجاری بین‌الملل
• اصول ارائه بین‌الملل
• مذاکرات تلفنی بین‌الملل
• اصول برگزاری مذاکرات بین‌الملل
• قراردادنویسی مقدماتی
• قراردادنویسی پیشرفته
• صادرات و واردات
• مدیریت و رهبری کلاس جهانی
• برندینگ
• مدیریت استراتژیک پیشرفته
• هوش مالی
۱۸۰ساعت آموزشی (به صورت ماژولار)
• هر واحد دارای دو کارگاه خلاقیت محور می‌باشد.
• دوره قرارداد نویسی دارای ۴ کارگاه تعاملی است .
• دوره مذاکرات پیشرفته دارای ۳ کارگاه شبیه‌سازی شده و شخصی‌سازی شده می‌باشد.
• دوره مدیریت و رهبری کلاس جهانی، دارای دو کارگاه خلاقیت محور است.
• دوره صادرات و واردات دارای دو جلسه تحلیل فیلم می‌باشد.
• دوره مدیریت و رهبری کلاس جهانی دارای دو کارگاه خلاقیت محور است.
• دوره برندینگ به صورت پروژه محور برگزار می‌شود.
• مدیریت استراتژیک دارای دو جلسه فیلم و ارزیابی مطالعات موردی است
• دوره هوش مالی به صورت کارگاهی ارائه می‌گردد.
• زبان آموزان از پشتیبانی مشاور سازمان در طول دوره بهره‌مند می‌شوند.
دوره جامع بازرگانیIntermediate ۱۵۰ ساعت • مکاتبات تجاری بین‌الملل
• تعاملات اجتماعی و تجاری بین‌الملل
• اصول ارائه بین‌الملل
• مذاکرات تلفنی بین‌الملل
• اصول برگزاری مذاکرات بین‌الملل
• صادرات و واردات
• دوره مدیریت و رهبری کلاس جهانی، دارای دو کارگاه خلاقیت محور است
• مارکتینگ بین الملل
• هر واحد دارای دو کارگاه خلاقیت محور می‌باشد.
• دوره بر اساس واحد آموزشی برگزار می‌گردد و دانشجویان پس از گذراندن۸ ماژول آموزشی موفق به اخذ مدرک می‌گردند.
• هر واحد دارای دو کارگاه خلاقیت محور می‌باشد
• دوره برگزاری جلسات دارای ۴ جلسه فیلم و تحلیل محتوا است .
• دوره مذاکرات دارای ۳ کارگاه شبیه‌سازی شده و شخصی‌سازی شده می‌باشد

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?